John Smedley

President, Sony Online Entertainment
: Sony Pictures Entertainment, Sony Pictures Entertainment
Want to see projects John Smedley is developing? Visit Variety Insight .